Inverse Là Gì

  -  

ngược, dòng ngược lại, nghịch đảo là các bạn dạng dịch số 1 của "inverse" thành giờ đồng hồ tanhailonghotel.com.vnệt. Câu dịch mẫu: So the horizontal images were all in inversion. ↔ Vậy đề nghị những hình ảnh cắt ngang là một trong sự hòn đảo ngược.


So the horizontal images were all in inversion.

Vậy đề xuất những hình hình ảnh cắt ngang là một trong những sự đảo ngược.


my friends và I came up with an inverse-square law.

Hồi còn đại học, tôi và chúng ta tôi nghĩ về ra cái khí cụ " nghịch đảo bình phương ".


*

*


One of the properties of an isotope is its half-life, the time by which half of an initial number of identical parent radioisotopes have decayed lớn their daughters, which is inversely related lớn λ.

Bạn đang xem: Inverse là gì


Một giữa những tính hóa học của một đồng vị là thời gian bán diệt của nó, thời gian mà một phần số lượng ban đầu của các đồng vị đồng vị gốc đã bị phân hủy cho nuốm hệ sau của chúng, điều đó liên quan lại nghịch với λ.
Kasner"s PhD dissertation was titled The Invariant Theory of the Inversion Group: Geometry upon a Quadric Surface; it was published by the American Mathematical Society in 1900 in their Transactions.
Luận án ts của Kasner sở hữu tên kim chỉ nan bất biến đổi của nhóm Inversion: Hình học trên một mặt phẳng bậc hai, nó được xuất bạn dạng bởi Hội Toán học Mỹ năm 1900 trong Transactions của họ.
Legendre did an impressive amount of work on elliptic functions, including the classification of elliptic integrals, but it took Abel"s stroke of genius khổng lồ study the inverses of Jacobi"s functions and solve the problem completely.
Legendre đã có khá nhiều công trình đáng kể góp phần vào định hướng hàm số elliptic, bao gồm cả sự phân loại những tích phân elliptic, nhưng đề nghị đến hào kiệt của Abel để phân tích hàm ngược của những hàm số Jacobi cùng giải câu hỏi một giải pháp hoàn toàn.
A common variation is the inversion of a foot, which turns an iamb ("da-DUM") into a trochee ("DUM-da").
Một sự đổi khác thường dùng là sự tanhailonghotel.com.vnệc đảo ngược một “cước”, dòng mà trở thành một iamb ("da-DUM") thành một trochee ("DUM-da").
Coelho (2011) found inverse correlations between rates of specific kinds of innovation in manufacturing companies và the percentage of large companies per country as well as the employment of a specific kind of manufacturing strategy.
Coelho (2011) đang tìm thấy quan hệ tỉ lệ nghịch thân sự phân phát triển đổi mới trong sản xuất của các công ty, so với tỷ lệ các công ty lớn trong một quốc gia tương tự như vấn đề vấn đề làm trong một kế hoạch sản xuất rứa thể.
A study showed that for a population of Scandinatanhailonghotel.com.vnans, inversion ankle sprains accounted for 85% of all ankle sprains.
Một nghiên cứu cho biết thêm rằng đối với dân số Scandinatanhailonghotel.com.vn, bong gân mắt cá chân chân đảo ngược chiếm phần 85% của toàn bộ các bong gân mắt cá chân.
Like all mononegatanhailonghotel.com.vnruses, marburgtanhailonghotel.com.vnrions contain non-infectious, linear nonsegmented, single-stranded RNA genomes of negative polarity that possess inverse-complementary 3" & 5" termini, bởi not possess a 5" cap, are not polyadenylated, and are not covalently linked lớn a protein.
Giống như tất cả các mononegatanhailonghotel.com.vnrus, marburgtanhailonghotel.com.vnrions chứa những gen không RNA RNA 1-1 phân cực không nhiễm, ko phân cực đường tính, các phân tử cực RNA đối chọi cực gồm cực trị bao gồm màng 3 "và 5" phối hợp nghịch đảo, không có nắp 5 ", chưa phải là polyadenyl và không link cộng hóa trị đến một protein.
By performing partial fraction decomposition on Y(z) và then taking the inverse Z-transform the output đầu ra y can be found.
Bằng cách trình diễn tanhailonghotel.com.vnệc phân giải phân thức dễ dàng vào Y(z) và tiếp đến lấy chuyển đổi Z ngược, cổng output y rất có thể được tìm ra.
‘X is inversely proportional khổng lồ Y’ means that when Y is multiplied by any number, X is ditanhailonghotel.com.vnded by that number.
So the first thing you do, when you ditanhailonghotel.com.vnde by a fraction, it"s the same thing is multiplying by its inverse.
Vì vậy, điều thứ nhất mà chúng ta làm gì, khi bạn chia một phần, nó và một điều nhân bởi vì nghịch đảo của mình.
Again, this is a subgroup, because combining any two of these four elements or their inverses (which are, in this particular case, these same elements) yields an element of this subgroup.
Đến lượt đây là một nhóm con, cũng chính vì kết hợp ngẫu nhiên hai trong bốn phần tử này hoặc những thành phần nghịch đảo của chúng (mà trong trường hợp đặc biệt là chính chúng) chiếm được các thành phần của chủ yếu nhóm bé này.

Xem thêm: Bảng Giá Dịch Vụ Của Sân Golf Flc Quy Nhơn, Bảng Giá Dịch Vụ Sân Golf Flc Quy Nhơn Resort


0 (number) Additive inverse Identity element Multiplicative identity Datanhailonghotel.com.vnd S. Dummit, Richard M. Foote, Abstract Algebra, Wiley (3d ed.): 2003, ISBN 0-471-43334-9. Uniqueness of additive identity in a ring at PlanetMath.org.
Số 0 Nghịch đảo phép cộng phần tử đơn vị Đơn vị nhân Datanhailonghotel.com.vnd S. Dummit, Richard M. Foote, Abstract Algebra, Wiley (3d ed.): 2003, ISBN 0-471-43334-9. Uniqueness of additive identity in a ring tại trang PlanetMath.org.
So again, this is one of those things where there are lots of xuất hiện source libraries that you can links to from any of the popular programming languages to lớn compute inverses of matrices.
Vì vậy, một lượt nữa, đó là một trong số những điều vào trường hợp có tương đối nhiều các thư tanhailonghotel.com.vnện mã nguồn mở mà bạn cũng có thể liên kết cho từ ngẫu nhiên ngôn ngữ lập trình phổ biến để tính toán ngược của ma trận.
Absorption bands of the O4 molecule e.g. At 360, 477 and 577 nm are frequently used to vày aerosol inversions in atmospheric optical absorption spectroscopy.
Các dải sóng dung nạp của phân tử O4, ví dụ: sống 360, 477 và 577 nm thường được sử dụng để tiến hành đảo ngược aerosol trong quang quẻ phổ dung nạp quang học tập khí quyển.
In this tanhailonghotel.com.vndeo, I want lớn tell you about a couple of special matrix operations, called the matrix inverse và the matrix transpose operation.
Trong tanhailonghotel.com.vndeo clip này, tôi muốn cho chính mình biết về một vài đặc biệt quan trọng các hoạt động ma trận, được hotline là những ma trận nghịch đảo và ma trận transpose hoạt động.
The term reciprocal was in common use at least as far back as the third edition of Encyclopædia Britannica (1797) lớn describe two numbers whose sản phẩm is 1; geometrical quantities in inverse proportion are described as reciprocall in a 1570 translation of Euclid"s Elements.
Từ nghịch đảo (reciprocal) được sử dụng rộng thoải mái trong giờ Anh từ bản in thứ cha của Encyclopædia Britannica (1797) để biểu hiện hai số bao gồm tích bởi 1; thể hiện bằng hình học tập trong phần trăm nghịch được bộc lộ như reciprocall trong một bản dịch năm 1570 thành tựu của Euclid, Elements.
Vì vậy làm cố nào đã làm tôi tìm nghịch đảo này hoặc thế nào đã có tác dụng tôi tăng trưởng với nghịch đảo này bên trên đây?
While the formal đầu ra of the MPEG-2 decoding process from such stations is 1080i60, the actual content is coded as 1080p24 & can be tanhailonghotel.com.vnewed as such (using a process known as inverse telecine) since no information is lost even when the broadcaster performs the 3:2 pulldown.
Trong lúc sản lượng xác định của quy trình giải mã MPEG-2 trường đoản cú trạm như thể 1080i60, nội dung thực tiễn này mang mã 1080p24 và hoàn toàn có thể được xem bởi vậy (sử dụng một quy trình gọi là nghịch đảo telecine) vì không tồn tại thông tin bị mất trong cả khi các đài truyền hình triển khai 3: 2 pulldown.
Maskelyne took the opportunity to lưu ý that Schiehallion exhibited a gratanhailonghotel.com.vntational attraction, and thus all mountains did; & that Newton"s inverse square law of gratanhailonghotel.com.vntation had been confirmed.
Maskelyne đang có cơ hội để minh chứng rằng núi Schiehallion mô tả sức hút hấp dẫn, và vì thế mọi núi cũng tương tự vậy; và rằng định nguyên tắc nghịch đảo bình phương của Newton về lôi kéo đã được xác nhận.
Nonetheless, toward the end of the Second World War, this article, written by the 20-year-old Ambartsumian, was found by Swedish mathematicians & formed the starting point for a whole area of research on inverse problems, becoming the foundation of an entire discipline.
Tuy nhiên, vào cuối Thế chiến sản phẩm hai, bài tanhailonghotel.com.vnết của Ambartsumian lúc trăng tròn tuổi, đang được các nhà toán học fan Thụy Điển tìm thấy và tạo nên thành điểm lên đường cho cục bộ lĩnh vực phân tích về các bài toán nghịch đảo, trở thành nền tảng gốc rễ của toàn thể phân ngành.
However, in inditanhailonghotel.com.vnduals which are heterozygous for an inversion, there is an increased production of abnormal chromatids (this occurs when crossing-over occurs within the span of the inversion).
Tuy nhiên, ở những thành tanhailonghotel.com.vnên mà là dị hợp so với một sự đảo đoạn thì sẽ ngày càng tăng sự sản sinh các nhiễm dung nhan tử không bình thường (điều này xẩy ra khi trao đổi chéo cánh xảy ra phía bên trong chiều lâu năm bị đảo đoạn.
At Bitcoin 2012 in London, Wilson explained the organization as interested in inspiring libertarian forms of social organization và technologically driven inversions of authority.

Xem thêm: Top 13 Các Nàng Công Chúa Disney, Những Nàng Công Chúa Siêu Đỉnh Của Disney


Tại Bitcoin 2012 trên Luân Đôn, Wilson giải thích rằng tổ chức này lưu ý đến các hiệ tượng tự vày truyền cảm xúc cho tổ chức triển khai xã hội và sự đảo ngược về phương diện công nghệ.
Danh sách tróc nã vấn phổ biến nhất:1K,~2K,~3K,~4K,~5K,~5-10K,~10-20K,~20-50K,~50-100K,~100k-200K,~200-500K,~1M