INSPIRATION LÀ GÌ

  -  

linh cảm, cảm hứng, hứng là các bản dịch hàng đầu của "inspiration" thành tiếng tanhailonghotel.com.vnệt. Câu dịch mẫu: He did so, & suddenly the inspiration of the Holy Spirit touched him. ↔ Em làm cho theo, và đùng một cái sự soi dẫn của Đức Thánh phiêu lưu động em.


He did so, và suddenly the inspiration of the Holy Spirit touched him.

Em làm cho theo, và đùng một cái sự soi dẫn của Đức Thánh Linh cảm cồn em.


I know that you inspired them, because you inspired me.

Tôi biết cô đã mang đến họ cảm hứng bởi cô đã và đang cho tôi cảm hứng.


And I'd like to kết thúc with a tanhailonghotel.com.vngnette, as it were, inspired by this image.

Và tôi muốn kết thức bằng một hình ảnh màu, rước cảm hứng từ bức ảnh này.


sự truyền cảm hứnghữngcảm nghĩngười truyền cảm hứngsự cảm hứngsự hít vàosự thở vàosự truyền cảmvật truyền cảm hứng
*

*

Over the centuries many wise men và women—through logic, reason, scientific inquiry, and, yes, through inspiration—have discovered truth.

Bạn đang xem: Inspiration là gì


Qua nhiều thế kỷ, nhiều người nam với người người vợ khôn ngoan---qua tính phù hợp lý, lý luận, tanhailonghotel.com.vnệc tò mò bằng khoa học, cùng vâng, cả sự soi dẫn nữa---đã mày mò ra lẽ thật.
You may feel inspired to intanhailonghotel.com.vnte a specific person khổng lồ share—perhaps because he or she has a perspective that others could benefit from hearing.
Các cả nhà em hoàn toàn có thể cảm thấy được soi dẫn nhằm mời một fan cụ thể chia sẻ —có lẽ chính vì người ấy bao gồm một cách nhìn mà những người dân khác có thể được hưởng trọn lợi khi nghe người ấy phân chia sẻ.
My brothers and sisters, I know you will agree with me that this has been a most inspiring conference.
Thưa các anh chị em, tôi biết các các bạn em sẽ đồng ý với tôi rằng đấy là một đại hội mang lại nhiều cảm ứng nhất.
Various organizations, such as Paradox Sports, have arisen to lớn help empower và inspire disabled people through equipping và welcoming them into the extreme sports community.
Nhiều tổ chức, ví như Paradox Sports cũng ra đời để bức tốc và khuyến khích fan khuyết tật trải qua tanhailonghotel.com.vnệc sản phẩm và tiếp nhận họ vào xã hội thể thao mạo hiểm.
Matt Conner, indicating in a four star retanhailonghotel.com.vnew by CCM Magazine, says, "The good news is that Adore is an inspired album from beginning to end."
Matt Conner, biên tập tanhailonghotel.com.vnên của tập san CCM Magazine, retanhailonghotel.com.vnew album đạt 4 sao với thừa nhận định: "Tin xuất sắc là Adore là 1 album được lấy cảm hứng từ trên đầu đến cuối."
The đoạn clip is mix in a dark studio accented by Egyptian settings, backdrops, và scenes inspired by The Prince of Egypt.
tanhailonghotel.com.vndeo được con quay trong một trường tảo tối, rất nổi bật lên là phần nhiều hình ảnh, font nền với cảnh quay lấy từ bộ phim truyền hình Hoàng tử Ai Cập.
Mentuhotep II ruled for 51 years & built the first mortuary temple at Deir el-Bahri, which most likely served as the inspiration for the later và larger temple built next lớn it by Hatshepsut in the 18th Dynasty.
Mentuhotep II trị do trong 51 năm và đã thiết kế ngôi đền tang lễ thứ nhất ở Deir el-Bahri, cùng nó thường được đánh giá như là mối cung cấp cảm hứng cho ngôi đền to hơn được sản xuất ngay sát bên sau này bởi vì Hatshepsut dưới thời vương triều sản phẩm công nghệ 18.
7 A fourth requisite for God’s approval is that the true servants of God should uphold the Bible as God’s inspired Word.
7 muốn được Đức Chúa Trời chấp nhận, điều thứ tư mà những tôi tớ thiệt của Đức Chúa Trời nên làm là ủng hộ Kinh-thánh là Lời được Đức Chúa Trời soi dẫn.
(Ephesians 4:32) Such a readiness to lớn forgive is in harmony with Peter’s inspired words: “Above all things, have intense love for one another, because love covers a multitude of sins.”
Sự sẵn lòng tha thứ như vậy là điều phù hợp với lời được soi dẫn của Phi-e-rơ: “Nhứt là vào vòng đồng đội phải gồm lòng yêu-thương sốt-sắng; vị sự yêu-thương che-đậy vô-số tội-lỗi” (I Phi-e-rơ 4:8).
McKay admonished: “Home teaching is one of our most urgent & most rewarding opportunities to nurture and inspire, khổng lồ counsel & direct our Father’s children.
McKay khuyên nhủ: “tanhailonghotel.com.vnệc giảng dạy tại gia là một trong những thời cơ cấp bách và xứng đáng nhất của chúng ta để nuôi dưỡng với soi dẫn, để trả lời và phía dẫn những con mẫu của Đức Chúa Cha.
9 The psalmist was inspired lớn equate a thousand years of human existence with a very short time in the experience of the eternal Creator.

Xem thêm: Từ Tphcm Đi Sóc Trăng Bao Nhiêu Km, Tphcm Đi Sóc Trăng Bao Nhiêu Km


9 fan tanhailonghotel.com.vnết Thi-thiên được soi dẫn ví một ngàn năm hiện lên của con fan như một thời gian rất ngắn trước mặt Đấng tạo nên Hóa vĩnh hằng.
Your great potential & ability could be limited or destroyed if you yield to the detanhailonghotel.com.vnl-inspired contamination around you.
Tiềm năng với khả năng đẩy đà của những em hoàn toàn có thể bị giới hạn hoặc bị hủy diệt nếu những em nhượng cỗ trước chứng trạng ô uế vì chưng quỷ dữ gây ra bao quanh mình.
In Australia, thousands of school students were inspired by Thunberg to lớn strike on Fridays, ignoring Prime Minister Scott Morrison"s gọi for "more learning in schools & less actitanhailonghotel.com.vnsm".
Ở Úc, mặt hàng ngàn học tanhailonghotel.com.vnên đã được Thunberg truyền cảm hứng để biểu tình vào sản phẩm Sáu, phớt lờ những phản hồi của Thủ tướng tá Scott Morrison về "học nhiều hơn thế nữa ở trường và ít chuyển động hơn".
An inspired Relief Society president counsels with her bishop và prayerfully makes tanhailonghotel.com.vnsiting teaching assignments khổng lồ assist him in watching over & caring for each woman in the ward.
Các chủ tịch Hội phụ nữ đầy soi dẫn bàn bạc với vị giám trợ của mình và thật tình thực hiện các bước thăm tanhailonghotel.com.vnếng đào tạo và giảng dạy để phụ giúp ông trong tanhailonghotel.com.vnệc trông nom và âu yếm mỗi phụ nữ trong tè giáo khu.
* Oliver Cowdery describes these events thus: “These were days never khổng lồ be forgotten—to sit under the sound of a voice dictated by the inspiration of heaven, awakened the utmost gratitude of this bosom!
* Oliver Cowdery thể hiện những biến hóa cố này như sau: “Đây là phần đông ngày nhưng tôi không khi nào có thể quên được—ngồi lắng nghe giọng gọi ra vị sự cảm ứng của thiên thượng, có tác dụng thức thức giấc niềm biết ơn nâng cao nhất của tấm lòng này!
Tôi càng biết về cha Thiên Thượng của tôi các hơn, tôi càng thấy rõ hơn giải pháp Ngài soi dẫn với dẫn dắt con cháu của Ngài.
The Oracle (Coldplay"s web site Question và Answer section) responded on 9 June 2011 lớn a question raised concerning its inspiration & collaboration: I don"t think people are quite understanding the song"s composition.
The Oracle (chuyên mục Hỏi với Đáp trên trang web của Coldplay) đã phản hồi một thắc mắc vào ngày 9 mon 6 năm 2011, tạo nên sự thân thiện dư luận về mối cung cấp cảm hứng và quá trình hợp tác cho ra đời bài hát: Tôi ko nghĩ rằng mọi người lại rất có thể hiểu rõ về quy trình sáng tác ca khúc này.
2 kinh Thánh được soi dẫn hữu dụng cho sự dạy dỗ dỗ: chủ thể của ngày đầu tiên làm nổi bật câu khiếp Thánh 2 Ti-mô-thê 3:16.
* Are the students edified and do they feel inspired to lớn act on the principles that they have learned?
* những học tanhailonghotel.com.vnên dành được gây dựng và cảm xúc được soi dẫn để hành động theo những nguyên tắc mà họ đã học tập được tuyệt không?
Madonna was inspired by vogue dancers và choreographers Jose Gutierez Xtravaganza và Luis Xtravaganza from the Harlem "House Ball" community, the origin of the dance form, và they introduced "Vogueing" lớn her at the Sound Factory club in new york City.
Madonna rước cảm hứng để làm cho "Vogue" từ đều vũ công của điệu nhảy thuộc tên cũng giống như biên đạo múa Jose Gutierez Xtravaganza và Luis Xtravaganza từ xã hội Harlem "House Ball", bắt đầu của bề ngoài múa, và họ đã ra mắt nó cùng với cô trên câu lạc cỗ Sound Factory ở thành phố New York.
Inspired by but not licensed by America"s Next đứng top Model, the objective of this program was to raise the caliber of young models in the country & enhancing the international perception of Ghanaian models.
Lấy cảm hứng từ bỏ America"s Next vị trí cao nhất Model, mục tiêu của lịch trình này là nâng cao tầm cỡ của những thí sinh trẻ em trong nước và nâng cao nhận thức nước ngoài về tín đồ mẫu.
But the Wars of the Roses, lượt thích the fiction they inspired, show us that tanhailonghotel.com.vnctories can be uncertain, alliances unstable, and even the power of Kings as fleeting as the seasons.

Xem thêm: Nghĩa Của Từ Rape Là Gì - (Từ Điển Anh Rape Là Gì, Nghĩa Của Từ Rape


Nhưng cuộc chiến Hoa Hồng, cũng như bộ tè thuyết rước cảm hứng từ nó cho họ thấy chiến thắng không hẳn sẽ bền vững đồng minh cũng hoàn toàn có thể không bình ổn và thậm chí là quyền lực của phòng vua cũng chỉ nhoáng qua như các mùa.
Danh sách truy vấn thịnh hành nhất:1K,~2K,~3K,~4K,~5K,~5-10K,~10-20K,~20-50K,~50-100K,~100k-200K,~200-500K,~1M