KINH SÁM HỐI HỒNG DANH / THÍCH TRÍ THOÁT / KINH ĐIỂN PHẬT GIÁO/ A DI ĐÀ PHẬT

  -  

Chí trung khu đảnh lễ: Nam tế bào tận lỗi không biến hóa pháp giới quá, hiện, vị lai thập phương chư Phật, tôn Pháp, hiền lành Thánh Tăng thường trụ Tam Bảo. (1 lạy) 

Chí trung tâm đảnh lễ: Nam mô Ta-bà giáo công ty Điều ngự Bổn sư Thích-ca Mâu-ni Phật, Đương lai hạ sanh Di-lặc tôn Phật, Đại trí Văn-thù-sư-lợi Bồ-tát, Đại hạnh Phổ hiền khô Bồ-tát, Hộ pháp chư tôn Bồ-tát, Linh tô hội thượng Phật Bồ-tát. (1 lạy) 

Chí tâm đảnh lễ: Nam tế bào Tây Phương rất Lạc trái đất Đại tự Đại bi A-di-đà Phật, Đại bi Quán cụ Âm Bồ-tát, Đại chũm Chí Bồ-tát, Đại nguyện Địa Tạng vương vãi Bồ-tát, thanh tịnh Đại hải chúng Bồ-tát. (1 lạy) 

*

TÁN LƯ HƯƠNG

Lò hương vừa bén chiên đàn,

Khắp xông pháp giới đạo tràng mười phương

Hiện thành mây báu kiết tường,

Chư Phật rõ biết ngọn mùi hương chí thiềng

Pháp thân toàn bộ hiện tiền

Chứng minh hương nguyện phước liền ban cho. 

Nam mô mùi hương Vân cái Bồ-tát Ma-ha-tát. (3 lần) 

*

CHÚ ĐẠI BI

Nam tế bào Đại bi Hội thượng Phật Bồ-tát. (3 lần) 

Thiên thủ thiên nhãn vô hổ hang đại bi trung khu đà la ni.

Bạn đang xem: Kinh sám hối hồng danh / thích trí thoát / kinh điển phật giáo/ a di đà phật

Nam tế bào hắc ra đát na đa ra dạ da. Nam tế bào a rị đa, bà lô kiết đế, thước chén ra da, nhân tình đề tát đoả bà da, ma ha tát đoả bà da, ma ha mũ chào mào ni ca da. Án, tát bàn ra phát duệ, số đát na đát toả.

Nam mô tất kiết lật đoả, y mông a rị da, bà lô kiết đế, thất Phật ra lăng đà bà. Nam tế bào na ra cẩn trì hê rị, ma ha bàn đa sa mế, tát bà a tha đậu du bằng, a thệ dựng, tát bà tát đa, mãng cầu ma bà dà, ma phạt đạt đậu, đát điệt tha. Án, a bà lô hê, lô ca đế, ca ra đế, di hê rị, ma ha tình nhân đề tát đoả, tát bà tát bà, ma ra ma ra, ma hê ma hê, rị đà dựng, cu lô cu lô kiết mông, độ lô độ lô, phát xà da đế, ma ha phân phát xà da đế, đà ra đà ra, địa rị ni, thất Phật ra da, dá ra dá ra. Mạ mạ phân phát ma ra, mục đế lệ, y hê di hê, thất mãng cầu thất na, a ra sâm Phật ra xá lợi, phạt sa phân phát sâm, Phật ra xá da, hô lô hô lô, ma ra, hô lô hô lô, hê rị, ta ra ta ra, vớ rị vớ rị, tô rô đánh rô, người thương đề dạ người thương đề dạ, người yêu đà dạ, nhân tình đà dạ, di đế rị dạ, na ra cẩn trì địa rị sắc ni na, cha dạ ma na, ta bà ha. Tất đà dạ ta bà ha. Ma ha tất đà dạ ta bà ha. Vớ đà dủ nghệ thất bàn ra dạ, ta bà ha. Mãng cầu ra cẩn trì, ta bà ha. Ma ra mãng cầu ra, ta bà ha. Vớ ra tăng a mục khê da, ta bà ha. Ta bà ma ha, a tất đà dạ, ta bà ha. Giả kiết ra a tất đà dạ, ta bà ha. Tía đà ma yết tất đà dạ, ta bà ha. Mãng cầu ra cẩn trì bàn dà ra dạ, ta bà ha. Ma bà lợi thắng kiết ra dạ, ta bà ha. Nam mô hắc ra đát na, đa ra dạ da. Nam tế bào a rị da bà lô kiết đế, thước bàn ra dạ, ta bà ha. Án, tất năng lượng điện đô, mạn nhiều ra, bạt đà dạ, ta bà ha. 

Nam tế bào Bổn sư Thích-ca Mâu-ni Phật. (3 lần) 

*

KỆ KHAI KINH

Phật pháp rộng lớn sâu khôn cùng nhiệm mầu.

Trăm nghìn muôn kiếp khó tìm cầu.

Con nay nghe thấy chuyên trì tụng.

Nguyện gọi Như Lai nghĩa nhiệm mầu. 

Nam tế bào Thập phương hay trụ Tam Bảo. (3 lần) 

*

HỒNG DANH BẢO SÁM

(Pháp sư Bất Động thuật)

1. TÁN THÁN CÔNG ĐỨC CHƯ PHẬT

Đại trường đoản cú đại bi đát chúng sanh

Đại tin vui đại xả cứu vớt hàm thức,

Tướng tốt sáng rỡ cần sử dụng nghiêm thân,

Chúng con chí trọng tâm quy mạng lễ.

2. QUY Y TAM BẢO

Nam mô quy y Kim Cang Thượng sư.

Quy y Phật, quy y Pháp, quy y Tăng.

3. PHÁT TÂM TỐI THƯỢNG THỪA

Con ni phát vai trung phong chẳng vì chưng tự mong phước báo Nhân, Thiên thuộc quả Thanh văn, Duyên giác, nhẫn đến các quả vị người tình tát vào quyền thừa.

Con chỉ y theo Tối thượng thừa phát trung ương Bồ-đề, nguyện cùng bọn chúng sanh vào pháp giới thông thường một thời gian đồng hội chứng đặng quả Vô Thượng Chánh Đẳng Chánh Giác.

4. QUY Y VÔ TẬN TAM BẢO

Nam tế bào quy y mọi mười phương tận cùng cõi hư không toàn bộ các đức Phật

Nam mô quy y khắp mười phương tận cùng cõi lỗi không toàn bộ tôn Pháp.

Nam mô quy y mọi mười phương cùng tận cõi lỗi không toàn bộ Hiền Thánh Tăng.

5. XƯNG DƯƠNG 10 HIỆU CỦA PHẬT

Nam tế bào Như Lai, Ứng cúng, Chánh vươn lên là Tri, Minh Hạnh Túc, Thiện Thệ, trần thế Giải, Vô Thượng Sĩ, Điều Ngự Trượng Phu, Thiên Nhân Sư, Phật, cầm cố Tôn. 

6. LỄ 89 HIỆU PHẬT

Nam mô Phổ quang đãng Phật.

Nam tế bào Phổ Minh Phật.

Nam tế bào Phổ Tịnh Phật.

Nam tế bào Đa Ma La Bạt chiên Đàn hương thơm Phật.

Nam mô rán Đàn quang quẻ Phật.

Nam mô Ma Ni Tràng Phật.

Nam tế bào Hoan tin vui Tạng Ma Ni Bảo Tích Phật.

Nam mô duy nhất Thiết trần thế Nhạo loài kiến Thượng Đại Tinh Tấn Phật.

Nam tế bào Ma Ni Tràng Đăng quang Phật.

Nam mô Huệ Cự Chiếu Phật.

Nam tế bào Hải Đức quang quẻ Minh Phật.

Nam tế bào Kim Cang Lao Cường Phổ Tán Kim quang đãng Phật.

Nam mô Đại Cường Tinh Tấn Dõng Mãnh Phật.

Nam tế bào Đại Bi quang đãng Phật.

Nam tế bào Từ Lực vương vãi Phật.

Nam mô Từ Tạng Phật.

Nam mô cừu Đàn Khốt Trang Nghiêm win Phật.

Nam mô hiền lành Thiện Thủ Phật.

Nam mô Thiện Ý Phật.

Nam mô Quảng trang nghiêm Vương Phật.

Nam mô Kim Hoa quang quẻ Phật.

Nam mô Bảo mẫu Chiếu không Tự trên Lực vương Phật.

Nam mô hư Không Bảo Hoa quang đãng Phật.

Nam mô lưu Ly chỉnh tề Vương Phật.

Nam mô Phổ Hiện nhan sắc Thân quang đãng Phật

Nam mô Bất Động Trí quang đãng Phật.

Nam mô hàng phục Chúng Ma vương vãi Phật.

Nam tế bào Tài quang đãng Minh Phật.

Nam tế bào Trí Huệ chiến thắng Phật.

Nam tế bào Di Lặc Tiên quang đãng Phật.

Nam mô Thiện Tịch Nguyệt Âm Diệu Tôn Trí vương Phật.

Nam mô thay Tịnh quang quẻ Phật.

Nam mô Long Chủng Thượng Tôn vương Phật.

Nam mô Nhật Nguyệt quang Phật.

Nam tế bào Nhật Nguyệt Châu quang quẻ Phật.

Nam mô Huệ Tràng win Vương Phật.

Nam mô Sư Tử Hống Tự trên Lực vương vãi Phật.

Nam mô Diệu Âm thắng Phật.

Nam mô hay Quang Tràng Phật.

Nam tế bào Quang cố Đăng Phật.

Nam mô Huệ oai Đăng vương vãi Phật.

Nam mô Pháp chiến hạ Vương Phật.

Nam tế bào Tu Di quang Phật.

Nam mô Tu Ma na Hoa quang quẻ Phật.

Nam mô Ưu Đàm chén bát La Hoa Thù win Vương Phật.

Nam mô Đại Huệ Lực vương vãi Phật.

Nam mô A Súc Tỳ Hoan tin vui Quang Phật

Nam tế bào Vô Lượng Âm Thanh vương vãi Phật.

Nam mô Tài quang Phật.

Nam tế bào Kim Hải quang Phật.

Nam mô Sơn Hải Huệ Tự trên Thông vương vãi Phật.

Nam tế bào Đại Thông quang đãng Phật.

Nam mô nhất Thiết Pháp Tràng Mãn vương Phật.

Nam tế bào Thích-ca Mâu-ni Phật.

Nam tế bào Kim Cang Bất Hoại Phật.

Nam tế bào Bảo quang đãng Phật.

Nam tế bào Long Tôn vương vãi Phật.

Nam mô Tinh Tấn Quân Phật.

Nam mô Tinh Tấn tin vui Phật.

Nam mô Bảo Hoả Phật.

Nam tế bào Bảo Nguyệt quang Phật.

Nam mô hiện nay Vô đần Phật.

Nam mô Bảo Nguyệt Phật.

Nam tế bào Vô Cấu Phật.

Xem thêm: Những điều cần biết trước khi mua căn hộ Tumys Phú Mỹ

Nam mô Ly Cấu Phật.

Nam mô Dõng Thí Phật.

Nam tế bào Thanh Tịnh Phật.

Nam tế bào Thanh Tịnh Thí Phật.

Nam tế bào Ta lưu giữ Na Phật.

Nam mô Thuỷ Thiên Phật.

Nam mô Kiên Đức Phật.

Nam mô cừu Đàn Công Đức Phật.

Nam mô Vô Lượng Cúc quang quẻ Phật.

Nam tế bào Quang Đức Phật.

Nam tế bào Vô Ưu Đức Phật.

Nam mô Na La Diên Phật.

Nam mô Công Đức Hoa Phật.

Nam tế bào Liên Hoa quang quẻ Du Hí Thần Thông Phật.

Nam tế bào Tài Công Đức Phật.

Nam tế bào Đức Niệm Phật.

Nam mô Thiện tên tuổi Công Đức Phật.

Nam tế bào Hồng Diệm Đế Tràng vương Phật.

Nam tế bào Thiện Du bộ Công Đức Phật.

Nam mô Đấu thành công Phật.

Nam mô Thiện Du cỗ Phật.

Nam mô Châu Tráp nghiêm túc Công Đức Phật.

Nam mô Bảo Hoa Du bộ Phật.

Nam mô Bảo Liên Hoa Thiện Trụ Ta La thọ Vương Phật.

Nam mô Pháp Giới Tạng Thân A-di-đà Phật. 

7. SÁM HỐI TỘI LỖI

Các đức Phật ráng Tôn mọi trong tất cả trái đất như rứa thường trụ tại trong đời, xin những đức thay Tôn phải từ niệm con.

Hoặc đời này của con, hoặc đời trước của con, bé từ vô thỉ sanh tử nhẫn đến thời điểm này gây phạm các điều tội lỗi, hoặc từ bỏ mình làm hoặc bảo người làm, hoặc thấy tín đồ làm mình vui mắt theo.

Đồ đồ vật của tháp, của hiện nay tiền Tăng, tốt của tứ xứ Tăng, hoặc tự mình lấy, hoặc bảo người lấy, hoặc thấy người lấy mình vui vẻ theo.

Năm tội vô gián, hoặc tự mình làm, hoặc bảo fan làm, hoặc thấy tín đồ làm mình phấn kích theo.

Mười điều bất thiện, hoặc tự bản thân phạm, hoặc bảo bạn phạm, hoặc thấy người phạm mình vui tươi theo.

Bao nhiêu tội chướng của con gây chế tạo ra, hoặc bao gồm che đậy hoặc không đậy giấu, đáng đoạ địa ngục, ngạ quỷ, súc sanh, cùng các ác thú khác, đoạ vào chốn biên địa, hạng hạ tiện, kẻ ác kiến.

Những tội chướng đáng bị đoạ vào những nơi khổ báo như thế, nay bé đều sám hối.

8. HỒI HƯỚNG CĂN LÀNH

Nay những đức Phật cụ Tôn đề xuất chứng biết mang lại con. Bé lại đối trước những đức Phật ráng Tôn bạch lời này:

Hoặc đời này của con, hoặc đời không giống của con đã từng thao tác làm việc bố thí, hay giữ gìn giới pháp vào sạch, nhẫn mang đến thí mang đến loài chim muông một cố cơm.

Hoặc đã từng có lần tu hạnh thanh tịnh có bao nhiêu căn lành, chiến thắng chúng sanh gồm bao nhiêu căn lành, tu hành đạo Bồ-đề có bao nhiêu căn lành, cho đến đã từng phát trung tâm vô thượng Phật trí bao gồm bao nhiêu căn lành; hiệp team so đếm tính lường toàn bộ căn lành thảy những hồi nhắm đến đạo Vô Thượng Chánh Đẳng Chánh Giác.

Các tiên phật trong thuở vượt khứ, vị lai với hiện tại phương pháp hồi hướng như thế nào, nhỏ cũng hồi hướng như thế đó.

9. TỔNG KẾT hai ĐOẠN TRƯỚC

Những tội lỗi nhỏ đều sám hối.

Các phước lành bé vội tuỳ hân (vui theo).

Với cùng thỉnh Phật công huân,

Trí mầu vô thượng nguyện thuần nên ngay.

Các ông phật khứ, lai, hiện tại.

Trong bọn chúng sanh win Đại Thánh vương.

Biển khơi công đức ko lường.

Con ni quy mạng nguyện hay lễ tin.

10. LỄ KÍNH CHƯ PHẬT

Trong bao nhiêu mười phương cõi nước

Cả bố đời những đức Pháp vương

Con dùng tía nghiệp tịnh xương (sạch tốt)

Khắp lễ tất cả mười phương vẹn tuyền

Sức thần oai phong Phổ hiền đức hạnh nguyện.

Trước Như Lai khắp hiện tự thân,

Mỗi thân lại hiện trằn thân,

Thân thân lễ khắp sát thế gian Tôn.

11. XƯNG TÁN NHƯ LAI

Trong một trần bao gồm trần số Phật.

Đều sinh hoạt trong hội bực thượng nhân.

Khắp cùng pháp giới mảy trần.

Sâu tin chư Phật hầu hết thường đầy trong

Biển music đều dùng trọn vận,

Diệu ngôn ngữ vô tận khắp vang,

Vị lai cả kiếp thảy toàn (tất cả)

Ngợi khen Phật đức hải dương ngàn khôn cùng sâu!

12. QUẢNG TU CÚNG DƯỜNG

Tràng hoa đẹp khôn xiết xinh thơm ngát,

Cùng mùi hương xoa, kỹ nhạc, lọng tàn,

Như tê đồ giỏi trang hoàng,

Cúng nhường chư Phật bé toàn kính dâng

Y tối thắng cùng hương buổi tối thắng.

Với đuốc đèn, hương thơm phấn, mùi hương xông

Đều những như Diệu Cao Phong (núi Tu-di).

Cúng nhường chư Phật bé đồng dâng lên

Tâm win giải mông mênh con dụng,

Phật bố đời thảy cũng tin kiên (tin chắc)

Đều nương hạnh nguyện Phổ Hiền,

Cúng nhịn nhường chư Phật khắp miền mười phương.

13. SÁM HỐI NGHIỆP CHƯỚNG

Các lầm lỗi xưa nhỏ lầm lỡ,

Do tham sảnh muôn thuở gây nên,

Từ thân ngữ ý sinh lên,

Nay con cả thảy đều bền sám luôn.

14. TUỲ HỶ CÔNG ĐỨC

Bậc Nhị thừa: Học cùng Vô học,

Các chúng sanh mọi dọc mười phương

Như Lai Bồ-tát thảy toàn,

Có bao công đức bé càng vui ưa.

15. THỈNH CHUYỂN PHÁP LUÂN

Thế gian đăng vào mười phương nước

Lúc về tối sơ thành được Bồ-đề,

Nay nhỏ đều thỉnh một bề,

Giảng truyền diệu pháp vỗ về quần sanh.

16. THỈNH PHẬT TRỤ THẾ

Các đức Phật hy vọng toan nhập diệt,

Con chí thành mải miết ân cần:

Cúi mong ở mãi kiếp trần,

Làm đến lợi lạc mọi quần sinh linh.

17. PHỔ GIAI HỒI HƯỚNG

Bao nhiêu phước bái dường, lễ tán,

Thỉnh nghỉ ngơi đời cùng giảng pháp luân,

Vui theo, sám ăn năn thiện căn,

Hồi sanh, phía Phật, cao thăng Bồ-đề.

18. QUY NHÂN THỪA VÀ TỔNG KẾT

Con nguyện mang đức dầy thắng lợi,

Hồi phía chân pháp giới tối cao,

Tánh, tướng Tam Bảo cố gắng nào,

Hải ấn Tam-muội dung vào Tục, Chân.

Biển công đức khó lường như thế,

Nay con đều đem để hồi về:

Dưới đến muôn nhiều loại nương kề,

Cùng nhỏ đồng chứng Bồ-đề đạo chân

Bao nhiêu chúng khu vực thân, khẩu, ý

Lòng mê lầm móng nghĩ sân, si,

Chê bai chánh pháp Mâu-ni

Thân trung ương phạm quấy đề cập gì yêu cầu chăng

Như trên nghiệp chướng tội thâm,

Nguyện hủy diệt hết ác trọng điểm chẳng còn

Trí huệ mọi đầy tròn pháp giới,

Độ bọn chúng sanh chẳng nề hà gian lao,

Hư không thế giới dẫu hao,

Chúng sanh, phiền óc với làm sao nghiệp tầm thường (cùng tận).

Nay con hồi phía rộng lung,

Cũng như bốn pháp cực kỳ vô biên!

Nam tế bào Đại Hạnh Phổ hiền Bồ-tát Ma-ha-tát (3 lần). 

*

MA HA BÁT NHàBA LA MẬT ĐA TÂM KINH

Đức Bồ-tát hiệu quán Tự Tại,

Dầy công tu huệ mới mở mang!

Chân như một áng linh quang,

Chiếu soi năm uẩn đều không tồn tại gì.

Bát-nhã huệ soi đi mọi chốn,

Dứt hầu như đường khổ khốn tai nàn!

Xá-lợi trọng tâm chớ nghi nan,

Sắc kia nào khác mẫu không đâu mà!

Cái không nọ làm sao xa loại sắc,

Sắc là không, không nhan sắc như nhau.

Thọ, tưởng, hành, thức không giống đâu,

Chân ko xét cũng một mầu cố thôi

Này Xá-lợi suy nghĩ coi gồm phải?

Những pháp không xét lại thực là:

Chẳng sanh, chẳng dứt đó mà,

Sạch dơ, thêm sút cũng là chân không

Ấy vậy đề xuất xét thông hồ hết lẽ,

Như lỗi không sắc đẹp vẻ gì đâu?

Thọ, tưởng, hành, thức không bẩn làu,

Nhãn, nhĩ, tỷ, thiệt còn đâu nương nhờ

Thân, ý cũng lạnh nhạt như thế,

Lục trằn kia cũng đề cập là không.

Đã không nhãn giới suốt thông

Đến ý thức giới cũng không thấy gì.

Vô vô minh nương chi mà có?

Bổn tánh không soi nó yêu cầu tiêu!

Đã ko lão tử hiểm nghèo,

Còn đâu già chết, hòng theo quấy rầy?

Khổ, Tập, Diệt, Đạo ko thay!

Trí còn ko có, đắc này được đâu?

Vô sở đắc là câu tốt diệu!

Bồ-tát xưa khéo liệu đường tu.

Chân không bổn tánh như như,

Nhờ huệ Bát-nhã thật lỗi soi làu!

Không phòng ngại còn đâu lo sợ!

Mộng tưởng không trung ương chẳng hòn đảo điên

Chân như bổn tánh thiên nhiên,

Niết-bàn cõi ấy, chứng buộc phải đạo mầu!

Tam vắt Phật ngôi cao triệu chứng quả,

Thảy đều nhờ Bát-nhã tu nên.

Bát-nhã này khôn xiết thiêng liêng!

Ấy đại thần chú giúp yêu cầu đạo thiền.

Ấy thần chú đại minh sáng sủa chói!

Chú vô thượng vòi vĩnh vọi cao xa!

Vô đẳng đẳng chú ấy mà,

Gồm đủ thần lực thiệt là tối linh!

Những nhức đầu khó xử thênh thênh trừ hết,

Lời nói này chân thật chẳng ngoa.

Vậy buộc phải Bát-nhã thuyết qua,

Này câu thần chú niệm ra như vầy:

Yết đế, yết đế, bố la yết đế,

Ba la tăng yết đế, người yêu đề tát bà ha. (3 lần) 

VÃNG sinh THẦN CHÚ

Nam mô A-di-đà bà dạ. Đa tha dà nhiều dạ. Đa diệt dạ tha. A di rị đô bà tỳ. A di rị đa, tất đam bà tỳ. A di rị đa, tỳ ca lan đế. A di rị đa, tỳ ca lan đa. Dà di ni, dà dà na. Chỉ nhiều ca lệ, ta bà ha. (3 lần) 

NIỆM PHẬT

Di-đà thân Phật sắc quà tươi,

Tướng tốt quang minh vẹn đủ mười.

Ánh sáng toả hình năm núi lớn,

Mắt trong tợ nước tứ nguồn khơi.

Hào quang đãng hoá Phật bao nhiêu ức,

Bồ-tát hiện tại thân cấp mấy mươi.

Bốn tám lời nguyện ao ước độ chúng,

Hoa sen chín phẩm rước lên ngôi. 

Nam tế bào Tây Phương cực Lạc thế giới Đại tự Đại bi A-di-đà Phật. 

Nam mô A-di-đà Phật. (Nhiều, ít tuỳ thời gian) 

Nam mô Đại bi Quán nắm Âm Bồ-tát. (3 lần) 

Nam tế bào Đại nỗ lực Chí Bồ-tát. (3 lần) 

Nam mô Địa Tạng vương Bồ-tát. (3 lần) 

Nam mô Thanh Tịnh Đại Hải bọn chúng Bồ-tát. (3 lần) 

*

Đệ tử kính lạy,

Đức Phật Thích-ca,

Phật A-di-đà,

Mười phương chư Phật,

Vô thượng Phật pháp,

Cùng Thánh hiền khô Tăng,

Đệ tử lâu đời lâu kiếp,

Nghiệp chướng nặng nề nề,

Tham giận kiêu căng,

Si mê lầm lạc,

Ngày nay nhờ Phật,

Biết sự lỗi lầm,

Thành trọng điểm sám hối,

Thề né điều dữ,

Nguyện thao tác lành,

Ngửa trông ơn Phật,

Từ bi gia hộ,

Thân ko tật bệnh,

Tâm không phiền não,

Hằng ngày an vui tu tập,

Pháp Phật nhiệm mầu,

Để mau thoát khỏi luân hồi,

Minh tâm kiến tánh,

Trí huệ sáng suốt,

Thần thông từ bỏ tại,

Đặng cứu độ các bậc tôn trưởng,

Cha mẹ, anh em,

Thân bằng quyến thuộc,

Cùng toàn bộ chúng sanh,

Đều trọn thành Phật đạo. 

HỒI HƯỚNG

Tụng ghê công đức vô biên

Xin đem hồi hướng phần lớn miền gần xa

Chúng sinh pháp giới bao la

Đều về cực Lạc Di-đà Tây thiên.

Nguyện tiêu bố chướng não phiền

Nguyện khai trí thông minh vô biên sáng sủa ngời

Nguyện trừ tội chướng bao đời

Hành theo Bồ-tát đời đời kiếp kiếp vị tha.

Nguyện sinh Tịnh độ Di-đà

Hoa sen chín phẩm là bố mẹ mình

Hoa khai ngộ pháp Vô sanh

Cùng chư Bồ-tát chúng ta lành với ta.

Nguyện rước công đức tạo ra ra

Hướng về mọi cả xa gần hưởng nhờ

Con cùng muôn nhiều loại thân sơ

Đều thành Phật đạo, mang đến bờ an vui. 

PHỤC NGUYỆN

Nam mô Thập phương thường trụ Tam Bảo. 

Nam tế bào Ta Bà Giáo nhà Điều ngự Bổn sư Thích-ca Mâu-ni Phật. 

Nam tế bào Tây phương rất Lạc quả đât Đại tự Đại bi A-di-đà Phật.

Tác đại bệnh minh. 

Giờ này đệ tử, cùng rất đại chúng, cung kính trước Phật, thật tâm đọc tụng, kinh... Cùng xưng danh hiệu Phật. Nguyện đem công đức này hồi hướng: phật giáo sáng thêm, xe cộ Pháp thường chuyển, gió hoà mưa thuận, đất nước hưng thịnh, quả đât hoà bình, quần chúng an lạc. 

Thứ nguyện: cầu an lành đệ tử ..... Thuộc chư thiện nam giới tín nữ, nghiệp chướng tiêu trừ, tai qua bệnh khỏi, thân vai trung phong an lạc, thường được kiết tường, vạn sự như ý, phát tâm Bồ-đề, trở lại chánh đạo, thấm nhuần mưa pháp, phước huệ tuy vậy tu, gia quyến an khang, tín nhiệm Tam Bảo càng sâu, trung tâm từ đối bọn chúng sinh tăng trưởng. 

Lại nguyện: ước siêu hương linh ..... Cùng chư hương thơm linh, cửu huyền thất tổ, những gia những tộc, chiến sĩ trận vong, đồng bào tử nạn, nương nhờ vào sức Phật, đến được đạo tràng, nghe khiếp nghe Pháp, mau chóng thoát con đường mê, sinh về Tịnh độ. 

Khắp nguyện: Kẻ mất rất thăng, fan còn phúc lạc, âm khí và dương khí lưỡng lợi, pháp giới nhân thiên, đồng thành Phật đạo.

Xem thêm: Rtf Là File Rtf Là Gì ? Cách Tạo, Mở Và Chuyển Đổi File Rtf Mở File Rtf Như Thế Nào

Nam mô A-di-đà Phật! 

*

Tự quy y Phật, xin nguyện chúng sanh, thể theo đạo cả, phân phát lòng vô thượng. (1 lạy) 

Tự quy y Pháp, xin nguyện chúng sanh, thấu rõ ghê tạng, trí huệ như biển. (1 lạy) 

Tự quy y Tăng, xin nguyện chúng sanh, thống lý đại chúng, tất cả không ngại. (1 lạy) 

HÔ KỆ TỊNH TOẠ

Nam mô Bổn sư Thích-ca Mâu-ni Phật.

Kính thưa đại chúng, đã đi đến giờ hô kệ niệm Phật tịnh toạ, kính mời đại chúng lẹo tay chỉnh tề trước ngực, lắng lòng thanh tịnh, nghe hô kệ niệm Phật tịnh toạ. 