Ham Học Hỏi Trong Tiếng Anh Là Gì

  -  
Bạn gồm biết Ham học hỏi và chia sẻ tiếng Anh là gì không? Hôm nay, tanhailonghotel.com.vn sẽ giới thiệu đến bạn đọc tất tần tật thông tin chi tiết về tự này trong tiếng Anh. Cùng tanhailonghotel.com.vn ôn tập tức thì nhé.

Bạn đang xem: Ham học hỏi trong tiếng anh là gì


*
Ham học hỏi và giao lưu tiếng Anh là gì

Ham học hỏi và giao lưu tiếng Anh là gì?

Ham học hỏi và giao lưu trong giờ Anh mang tên là Studious. Từ này có nghĩa là một bạn có niềm tin hiếu học, yêu thích học. Để cụ thể hơn chúng ta có thể sử dụng cụm từ eager lớn learn nhằm nói lên sự ham mong học tập của một người.

Những fan ham học tập hỏi luôn luôn luôn mong mỏi tự search kiếm, khám phá những tri thức, kiến thức và kỹ năng mới. Chúng ta tự đặt ra những câu hỏi, thắc mắc và kiếm tìm sự giúp sức hoặc trường đoản cú mình tìm ra câu vấn đáp cho những thắc mắc ấy. Ham học hỏi và giao lưu là không hoàn thành tìm tòi những tri thức mới là con phố dẫn đến thành công.

Những từ bỏ vựng về ham học hỏi và giao lưu tiếng Anh

Willing to lớn learn/work /ˈwɪlɪŋ tuː lɜːn/ wɜːk/: sẵn sàng học hỏi/ làm việcDynamic/proactive /daɪˈnæmɪk/ prəʊˈæktɪv/: năng độngCreative /kri(ː)ˈeɪtɪv/: sáng sủa tạoFlexible/ open-minded /ˈflɛksəbl/ ˈəʊpən-ˈmaɪndɪd/: linh hoạt, chuẩn bị tiếp thu mẫu mớiAbility khổng lồ work under high pressure /əˈbɪlɪti tuː wɜːk ˈʌndə haɪ ˈprɛʃə/: khả năng làm vấn đề dưới áp lực nặng nề lớnTeamwork /ˈtiːmwɜːk/: kỹ năng làm việc nhómGood interpersonal skills /gʊd ˌɪntəˈpɜːsən(ə)l skɪlz/: tài năng tương tác tốtHaving good communication /ˈhævɪŋ gʊd kəˌmjuːnɪˈkeɪʃən/: tiếp xúc tốtWork independently /wɜːk ˌɪndɪˈpɛndəntli/: khả năng làm vấn đề độc lậpHighly responsible /ˈhaɪli rɪsˈpɒnsəbl/: tinh thần trách nhiệm caoGood command of English/ Be fluent in English /gʊd kəˈmɑːnd ɒv ˈɪŋglɪʃ/ biː ˈflu(ː)ənt ɪn ˈɪŋglɪʃ/: trình độ tiếng Anh tốt/ thông thuộc tiếng anhLogical thinking /ˈlɒʤɪkəl ˈθɪŋkɪŋ/: Khả năng để ý đến logic.Deadline commitment /ˈdɛdlaɪn kəˈmɪtmənt/: cam kết hoàn thành đúng hạn quá trình được giaoAdaptability /əˌdæptəˈbɪlɪti/: kĩ năng thích ứngWell-organized và disciplined /wɛl-ˈɔːgənaɪzd ænd ˈdɪsɪplɪnd/: có tổ chức giỏi và gồm kỷ luậtNegotiation skills /nɪˌgəʊʃɪˈeɪʃən skɪlz/: khả năng thương lượng.

Xem thêm: Small Intestine Là Gì ? Nghĩa Của Từ Small Intestine

Having practical experience /ˈhævɪŋ ˈpræktɪkəl ɪksˈpɪərɪəns/: Có kinh nghiệm thực tếReliable và dependable / Be trustworthy /rɪˈlaɪəbl ænd dɪˈpɛndəbl / biː ˈtrʌstˌwɜːði / : đáng tin cậyPay attention khổng lồ details /peɪ əˈtɛnʃ(ə)n tuː ˈdiːteɪlz/: Cẩn thận, chú ý đến những chi tiết.Having sound work ethics /ˈhævɪŋ saʊnd wɜːk ˈɛθɪks/: tư bí quyết đạo đức tốt

Ví dụ về ham học hỏi và chia sẻ bằng tiếng Anh cùng với eager lớn learn

When Lan was young, Lan was described as intelligent, beautiful và eager khổng lồ learn /wɛn ʃiː wɒz jʌŋ, ʃiː wɒz dɪsˈkraɪbd æz ɪnˈtɛlɪʤənt, ˈbjuːtəfʊl ænd ˈiːgə tuː lɜːn/

Ý nghĩa: khi Lan còn trẻ, Lan được diễn tả là thông minh, xinh đẹp với ham học tập hỏi.

Xem thêm: Kinh Nghiệm Du Lịch Santorini Tự Túc, Châu Âu Du Kí: Du Lịch Santorini Tự Túc

Lan’s new here, completely inexperienced, but eager lớn learn /ʃiːz njuː hɪə, kəmˈpliːtli ˌɪnɪksˈpɪərɪənst, bʌt ˈiːgə tuː lɜːn/

Ý nghĩa: Lan là tín đồ mới làm việc đây, trả toàn chưa tồn tại kinh nghiệm, nhưng mà ham học tập hỏi.