Genus là gì

  -  
a principal taxonomic category that ranks above sầu species and below family, & is denoted by a capitalized Latin name, e.g., Leo.

Bạn đang xem: Genus là gì


Dưới đấy là hầu như mẫu mã câu tất cả chứa từ "genus", vào cỗ tự điển Từ điển Tiếng Anh. Chúng ta hoàn toàn có thể tham khảo đầy đủ mẫu mã câu này để đặt câu vào tình huống nên đặt câu cùng với tự genus, hoặc tìm hiểu thêm ngữ chình họa thực hiện trường đoản cú genus vào cỗ từ điển Từ điển Tiếng Anh

1. Genus Capellirallus – Snipe-rail Genus tanhailonghotel.com.vntirallus – tanhailonghotel.com.vnti Levu rail.

2. — of the genus Ananas,

3. of the genus Ananas,

4. The genus is closely related in evolution appearance to lớn the Australian genus Banksia.

5. The genus is closely related in evolution & appearance lớn the Australian genus Banksia.

6. -- Mushrooms of the genus Agaricus

7. European genus of bloodsucking flies.

8. The term soft fruit usually covers three groups of fruits: the berry fruits (genus Rubus và Morus ); the currants (genus Ribes ) & blueberries (genus Vaccinium ); and the achenes or false fruits (genus Fragaria , i.e. the strawberries).

9. Mushrooms of the genus Agaricus

10. Chapter retanhailonghotel.com.vnewed the progress on the phytochemistry study of genus Toomãng cầu and Cedrela & genus Cipadessa.

11. This papereports 2 genera, namely genus Culicoides and genus Lasiohelea, and 47 species sucking-blood midges in Liaoning protanhailonghotel.com.vnnce in Đài Loan Trung Quốc. Thereinlớn Genus Culicoides includes 7 subgenera .

12. It is one of three members of the genus Perisoreus, a genus more closely related to lớn the magpie genus Cyanopica than lớn other birds known as jays.

13. The genera mainly contained regional one-seeded genus & depauperate genus which covered 71% of total genera.

14. Studies on the genus Rhododendron IV.

15. Studies on the genus Rhododendron (II).

16. A scallop of the genus Pecten.

17. Any plant of the genus Centaurea .

18. Two new species of genus Aristolophân chia.

19. Anomalous ammonites: the Cretaceous genus Nipponites.

Xem thêm: Hướng Dẫn Đặt Phòng Khách Sạn Không Cần Thẻ Visa, Đặt Phòng Khách Sạn Không Cần Thẻ Tín Dụng

đôi mươi. Study on genus Papaver in Xinjiang.

21. Karyotype analysis of 3 species of genus Podocarpium và chromosome numbers of 2 species of genus Desmodium.

22. 17 Slipper orchids, the genus Paphiopedilum.

23. Study on the genus Rhododendron I.

24. New taxa of the genus Aspidistra.

25. Studies on the genus Rhododendron III.

26. 4 Genus of yellow - green algae.

27. Taxonomy of the genus Triticum L.

28. The floristic analysis of genus Caragamãng cầu.

29. For further information see under genus Magnolia.

30. 1 Old World genus of isopod crustaceans.

31. The daffodil belongs lớn the genus narcissus.

32. New taxa of the genus Bauhinia L.

33. Notes on the genus Jasminum from Yunnan.

Xem thêm: Sa Mạc Sahara Là Gì - Sahara Là Gì, Nghĩa Của Từ Sahara

34. Genus of tropical herbs or subshrubs hatanhailonghotel.com.vnng sensitive sầu leaves và suddenly dehiscing pods; some species placed in genus Cassia .