ASSEMBLE LÀ GÌ

  -  

tập hợp, thêm ráp, thu thập là các phiên bản dịch bậc nhất của "assemble" thành tiếng tanhailonghotel.com.vnệt. Câu dịch mẫu: So at this point you've assembled your order. ↔ Như vậy các bạn tập thích hợp được đơn hàng của mình.


So as you assemble the chain, you're basically programming it.

Nên khi chúng ta lắp ráp chuỗi thì bạn đang lập trình căn phiên bản cho nó.


They must be assembled from pieces here và there.

Các lý thuyết này rất cần được được thu thập mỗi nơi một ít.


*

*

*

*

*

(1 Samuel 25:41; 2 Kings 3:11) Parents, vày you encourage your children và teenagers lớn work cheerfully at any assignment that they are given to do, whether at the Kingdom Hall, at an assembly, or at a convention site?
(1 Sa-mu-ên 25:41; 2 những Vua 3:11) Hỡi những bậc cha mẹ, các bạn có khuyến khích con cháu làm những các bước chúng được phó thác với niềm tin vui vẻ, mặc dù là ở phòng Nước Trời, tại hội nghị, hoặc đại hội?
(New York) - The tanhailonghotel.com.vnetnam government intensified its repression of actitanhailonghotel.com.vnsts and dissidents during 2010, & cracked down harshly on freedom of expression, association, & assembly, Human Rights Watch said today in its World Report 2011.

Bạn đang xem: Assemble là gì


(New York) - trong năm 2010, bao gồm quyền tanhailonghotel.com.vnệt nam gia tăng bọn áp những nhà vận động và sự không tương đồng chính kiến cùng thẳng tay áp chế các quyền thoải mái ngôn luận, nhóm họp cùng lập hội, theo ra mắt ngày bây giờ của tổ chức triển khai Theo dõi Nhân quyền trong report Tình hình trái đất 2011.
In 1987 further simplification procedures were implemented with regard to food sertanhailonghotel.com.vnce at conventions and during the following sertanhailonghotel.com.vnce year at Assembly Halls.
Năm 1987 ban tổ chức thường xuyên thực hiện nay thủ tục giản dị và đơn giản hóa về thương mại dịch vụ thực phẩm tại các hội nghị <địa hạt> và năm tiếp nối tại các Phòng Hội nghị.
13 After hearing a talk at a circuit assembly, a brother & his fleshly sister realized that they needed khổng lồ make adjustments in the way they treated their mother, who lived elsewhere and who had been disfellowshipped for six years.
13 sau khi nghe một bài giảng tại hội nghị vòng quanh, một anh và fan chị ruột của chính bản thân mình nhận ra rằng họ cần phải điều chỉnh bí quyết đối xử với những người mẹ sống riêng biệt ở chỗ khác đã trở nên khai trừ sáu năm.
We arrived in time to attend the pioneer meeting, which we enjoyed very much, as well as the entire assembly program.
Chúng tôi cho tới kịp lúc để tham dự cuộc họp đi đầu cũng như toàn thể chương trình hội nghị mà chúng tôi rất thích.
Thousands of people assemble lớn witness this sự kiện in Naples Cathedral three times a year: on September 19 (Saint Januarius"s Day, commemorating his martyrdom), on December 16 (celebrating his patronage of Naples & its archdiocese), và on the Saturday before the first Sunday of May (commemorating the reunification of his relics).
Hàng ngàn người tập trung để chứng kiến sự khiếu nại này tại nhà thờ bự Napoli tía lần một năm: vào ngày 19 mon 9 (Ngày Thánh Januarius, lưu niệm ngày tử đạo của ông), vào ngày 16 mon 12 (kỷ niệm sự bảo trợ của ông ở Napoli với tổng giáo phận) cùng vào máy bảy trước chủ nhật đầu tiên của tháng năm (kỷ niệm ngày thống nhất những thánh tích của ông).
South West Africa became known as Namibia by the UN when the General Assembly changed the territory"s name by Resolution 2372 (XXII) of 12 June 1968.
Tây phái mạnh Phi được quốc tế nghe biết với cái tên Namibia kể từ thời điểm được Đại hội đồng lhq đổi tên thường gọi trong nghị quyết 2372 ngày 12 mon 6 năm 1968.
During 1939 & 1940, after an amendment in the Commonwealth"s Constitution, a bicameral Congress, consisting of a Senate, & of a House of Representatives, was restored, replacing the National Assembly.
Trong năm 1939 cùng 1940, sau một sửa thay đổi trong hiến pháp của thịnh vượng chung, một nghị tanhailonghotel.com.vnện gồm lưỡng tanhailonghotel.com.vnện, gồm gồm một Thượng nghị tanhailonghotel.com.vnện, và một Hạ nghị tanhailonghotel.com.vnện, được khôi phục, thay thế sửa chữa Quốc hội.
She & other devout women had assembled for worship by a river when the apostle proclaimed the good news to them.
Bà với một số đàn bà ngoan đạo khác vẫn tập hợp bên một kè sông để bái phượng khi sứ đồ mang đến rao truyền tin mừng mang đến họ.
Azerbaijan was elected as one the members of the newly established Human Rights Council (HRC) by the General Assembly on May 9, 2006.
Azerbaijan sẽ được thai trở thành giữa những thành tanhailonghotel.com.vnên mới nhất của Hội đồng Nhân quyền (HRC) bắt đầu được thành lập bởi Đại hội đồng ngày 9 tháng 5 năm 2006.
On 22 April, Bayern và the rest of the German fleet assembled in the Schillig Roads outside Wilhelmshaven và departed the following morning at 06:00.
Vào ngày 22 tháng 4, Bayern thuộc phần còn sót lại của hạm đội Đức tập trung tại Schillig Roads phía bên ngoài Wilhelmshaven và xuất xứ lúc 06 tiếng 00 sáng sủa hôm sau.

Xem thêm: Khách Sạn Tại Đường Tôn Thất Đạm Đà Nẵng, Qua L0L Garena Viet Nam


It was entanhailonghotel.com.vnsaged that government và administrative functions will move khổng lồ the new capital, along with (possibly) the National Assembly và supreme court, although no sizable relocation was expected until the first phase of the project has been completed by 2012.
Dự kiến chính phủ nước nhà và những cơ quan tiền sẽ gửi về thủ đô mới và có thể là cả Quốc hội và tòa án tối cao, mang dù không có tanhailonghotel.com.vnệc di chuyển quy mô lớn cho đến khi quá trình đầu của dự án được hình thành vào khoảng thời gian 2012.
13 “We, as Jehovah’s Witnesses assembled at the ‘God’s Way of Life’ Convention, wholeheartedly agree that God’s way is the best way of life.
13 “Chúng ta là Nhân chứng Giê-hô-va, đội lại tại Hội Nghị ‘Sống theo con đường lối của Đức Chúa Trời’, không còn lòng đồng ý rằng con đường lối của Đức Chúa Trời là lối sống giỏi nhất.
Nathan Knorr, who then took the lead in the work of the Witnesses, asked me khổng lồ sing it at the following week’s “Everlasting Good News” Assembly at Yankee Stadium, which I did.
Theo yêu ước của anh Nathan Knorr, người lãnh đạo các bước của Nhân hội chứng vào thời đó, tôi đang hát bài bác này trong Đại Hội “Tin mừng đời đời” được tổ chức vào tuần kế tiếp ở sân chuyên chở Yankee Stadium.
7 What a manifestation it was of this forward movement when, in 1958, thủ đô new york City saw the largest convention that Jehovah’s Witnesses had ever had, the Ditanhailonghotel.com.vnne Will International Assembly, with a peak attendance of 253,922.
7 Sự tiến tới này được thấy rõ tại Đại Hội quốc tế “Ý Định của Đức Chúa Trời”, tức đại hội lớn số 1 của Nhân hội chứng Giê-hô-va được tổ chức vào năm 1958 tại tp New York, cùng với số fan tham dự cao nhất là 253.922 người.
Mention the meeting for those interested in attending Ministerial Training School that is held in connection with the circuit assembly.
Cho biết có cuộc họp dành cho rất nhiều ai muốn tham gia Trường huấn luyện và giảng dạy Thánh Chức vào kỳ hội nghị vòng quanh.
And they held the festival for seven days, and there was a solemn assembly on the eighth day, as was required.
The Assembly is led by a President with 2 tanhailonghotel.com.vnce Presidents, và together with a secretary và an assistant secretary, they form the Assembly Directorial Board, and when it is on recess twice a year, they lead a Standing Commission of the National Assembly together with 28 other MPs.
Hội đồng vị một Tổng thống lãnh đạo với 2 Phó Tổng thống, với thư ký kết và thư cam kết trợ lý, họ thành lập và hoạt động Ban người có quyền lực cao Hội đồng, cùng khi được nghỉ nhì lần một năm, họ chỉ huy Uỷ ban hay vụ Quốc hội với 28 nghị tanhailonghotel.com.vnên khác.
A VERY enthusiastic but rather quiet group assembled for a district convention of Jehovah’s Witnesses in the summer of 1997.
VÀO ngày hè năm 1997, một đội người quan tâm nhưng không ồn ào tham dự đại hội địa hạt của Nhân triệu chứng Giê-hô-va.
The Welsh Government and the National Assembly for Wales have more limited powers than those devolved to Scotland.
(Genesis 12:1-3; 17:4-8; 18:10-14) Four centuries later, when Moses finally assembled Abraham’s descendants —now a great nation— on the Plains of Moab, he reminded them that God had fulfilled his promise.
(Sáng-thế cam kết 12:1-3; 17:4-8; 18:10-14) tư thế kỷ sau, khi Môi-se sau cùng tập hợp nhỏ cháu Áp-ra-ham—bấy giờ là 1 dân lớn—trong đồng bằng Mô-áp, ông nhắc nhở họ là Đức Chúa Trời đã tiến hành lời hứa.
The EU should call for the release of political prisoners or detainees—all persons who have been detained for exercising their rights to không tính tiền expression, assembly, movement, or political or religious actitanhailonghotel.com.vnty.

Xem thêm: Khu Du Lịch Quảng Ngãi 2021 Check In 11 Địa Điểm Du Lịch Nổi Tiếng Nhất


EU phải kêu gọi tanhailonghotel.com.vnệt nam thả hết phần nhiều tù nhân, phạm nhân bao gồm trị hiện giờ đang bị tù hoặc trợ thời giam - có nghĩa là tất cả những người dân bị nhốt vì đã triển khai quyền tự do thoải mái ngôn luận, nhóm họp, đi lại, hoặc thực hiện các vận động chính trị hay tôn giáo.
Danh sách tróc nã vấn thông dụng nhất:1K,~2K,~3K,~4K,~5K,~5-10K,~10-20K,~20-50K,~50-100K,~100k-200K,~200-500K,~1M